Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

de_h._engelen_in_het_leven_van_jezus [2015/07/17 09:13]
zrmariamechtild
de_h._engelen_in_het_leven_van_jezus [2015/07/17 09:23] (huidige)
zrmariamechtild
Regel 6: Regel 6:
“Ik zeg u: ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal de Mensenzoon als de zijne erkennen bij GODs Engelen. Maar wie Mij tegenover de mensen verloochend heeft, zal verloochend worden tegenover GODs Engelen.” ((Lucas 12,8-9)) “Ik zeg u: ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal de Mensenzoon als de zijne erkennen bij GODs Engelen. Maar wie Mij tegenover de mensen verloochend heeft, zal verloochend worden tegenover GODs Engelen.” ((Lucas 12,8-9))
-De Engelen moeten toch iets groots zijn, wanneer JEZUS “voor de Engelen” ons als de zijne erkent. Niet voor de Heiligen, niet voor de apostelen, maar “voor de Engelen” zal JEZUS zich tot ons bekennen als tegenhanger omdat wij Hem bij de mensen hebben beleden. Alsof JEZUS wilde zeggen: Jullie beiden, Engel en mens, jullie zijn Mij trouw gebleven in jullie strijd, hoewel die heel verschillend is.+De Engelen moeten toch iets groots zijn, wanneer Jezus “voor de Engelen” ons als de zijne erkent. Niet voor de Heiligen, niet voor de apostelen, maar “voor de Engelen” zal Jezus zich tot ons bekennen als tegenhanger omdat wij Hem bij de mensen hebben beleden. Alsof Jezus wilde zeggen: Jullie beiden, Engel en mens, jullie zijn Mij trouw gebleven in jullie strijd, hoewel die heel verschillend is.
-====Het Onze VADER====+====Het Onze Vader====
“Op een keer was Hij ergens aan het bidden. Toen Hij ophield, zei een van zijn leerlingen tot Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft.’” “Op een keer was Hij ergens aan het bidden. Toen Hij ophield, zei een van zijn leerlingen tot Hem: ‘Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft.’”
-Toen leerde JEZUS het Onze VADER aan de leerlingen.+Toen leerde Jezus het Onze Vader aan de leerlingen.
Wat heeft dit met de H. Engelen te maken? Wat heeft dit met de H. Engelen te maken?
-Wij bidden in het Onze VADER o.a.: ”Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel”. (Matteüs 6,10) De Catechis-mus van de Katholieke Kerk legt dit zo uit: “In de Heilige Schrift betekent de uitdrukking “hemel en aarde” al wat bestaat, heel de schepping…de “aarde” is de wereld van de mensen (Vgl. Psalm 115,16) “de hemel” of “de hemelen”… de “plaats”, eigen aan GOD: “Onze VADER in de hemel” (Mt 5,16) en dus ook de “hemel” die de es-chatologische heerlijkheid is. Ten-slotte is het woord “hemel” een uit-drukking voor de “plaats” van de geestelijke schepselen, de Engelen, die GOD omgeven.”(326)+Wij bidden in het Onze VADER o.a.: ”Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel”. ((Matteüs 6,10)) De Catechismus van de Katholieke Kerk legt dit zo uit: “In de Heilige Schrift betekent de uitdrukking “hemel en aarde” al wat bestaat, heel de schepping…de “aarde” is de wereld van de mensen ((Vgl. Psalm 115,16)) “de hemel” of “de hemelen”… de “plaats”, eigen aan GOD: “Onze VADER in de hemel” ((Mt 5,16)) en dus ook de “hemel” die de eschatologische heerlijkheid is. Tenslotte is het woord “hemel” een uitdrukking voor de “plaats” van de geestelijke schepselen, de Engelen, die GOD omgeven.”((326))
Als wij dus het Onze VADER bidden, dan vragen wij GOD dat op aarde zijn Heilige wil geschiede zoals in de hemel door de H. Engelen. Als wij dus het Onze VADER bidden, dan vragen wij GOD dat op aarde zijn Heilige wil geschiede zoals in de hemel door de H. Engelen.
-De H. Engelen als voorbeeld van gehoorzaamheid+ 
 +====De H. Engelen als voorbeeld van gehoorzaamheid====
-Doordat JEZUS zijn leerlingen dit ge-bed leert, stelt Hij hen de Engelen in de hemel als voorbeeld van gehoor-zaamheid voor, in de vervulling van GODs wil. Zo mogen ook wij, iedere keer als we het Onze VADER bidden, aan de H. Engelen in de hemel den-ken of ook concreet aan onze per-soonlijke Engelbewaarder, die er steeds op bedacht is, om tot in het kleinste aan GODs wil te beant-woorden.+Doordat JEZUS zijn leerlingen dit gebed leert, stelt Hij hen de Engelen in de hemel als voorbeeld van gehoor-zaamheid voor, in de vervulling van GODs wil. Zo mogen ook wij, iedere keer als we het Onze VADER bidden, aan de H. Engelen in de hemel denken of ook concreet aan onze persoonlijke Engelbewaarder, die er steeds op bedacht is, om tot in het kleinste aan Gods wil te beantwoorden. 
 + 
 +====Engelen in de parabels van Jezus==== 
 +  
 +De Engelen komen ook vaak voor in de parabels van Jezus. 
 + *twee keer in de parabel van het onkruid: “De vijand die het (onkruid) zaaide, is de duivel. De oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de Engelen .” ((Mt 13,39)) “De Mensenzoon zal zijn Engelen uitzenden…” ((Mt 13,41)) 
 + 
 + *eenmaal in de parabel van het sleepnet: “De Engelen zullen uittrekken om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken..” ((Mt 13,41)) 
 + 
 + *In de parabel van de verloren drachme wordt de vreugde van de vrouw die de drachme teruggevonden heeft gelijkgesteld met de vreugde van de Engelen over de bekering van een zondaar: “Zo, zeg Ik u, is er vreugde bij de Engelen van GOD over één zondaar die zich bekeert.” ((Lc 15,10))
-Engelen in de parabels van JEZUS  + *In de parabel van de rijke vrek en de arme Lazarus wordt deze na zijn dood “door de Engelen in de schoot van Abraham gedragen.” ((Lc 16,22))
-De Engelen komen ook vaak voor in de parabels van JEZUS. +
-*twee keer in de parabel van het on-kruid: “De vijand die het (onkruid) zaaide, is de duivel. De oogst is het einde van de wereld en de maaiers zijn de Engelen .”(Mt 13,39). “De Men-senzoon zal zijn Engelen uitzen-den…”(Mt 13,41) +
-*eenmaal in de parabel van het sleepnet: “De Engelen zullen uittrek-ken om de slechten tussen de recht-vaardigen uit te zoeken..” (Mt 13,41). +
-*In de parabel van de verloren drach-me wordt de vreugde van de vrouw die de drachme teruggevonden heeft gelijkgesteld met de vreugde van de Engelen over de bekering van een zondaar: “Zo, zeg Ik u, is er vreugde bij de Engelen van GOD over één zondaar die zich bekeert.” (Lc 15,10) +
-*In de parabel van de rijke vrek en de arme Lazarus wordt deze na zijn dood “door de Engelen in de schoot van Abraham gedragen.” (Lc 16,22).+