Gebed tot de afzonderlijke koren van de H. Engelen

Heilige Engelen, die gloeit van de vurigste ijver voor ons heil, bijzonder gij, onze Engelbewaarders, waakt over ons en beschermt ons altijd en overal!

Gij hoogverheven Aartsengelen, gewaardig u, ons veilig te leiden door de vele gevaren, die ons van alle kanten omgeven.

Gij hemelse Machten, hebt medelijden met onze zwakheden en verkrijgt voor ons van de Heer kracht en moed, om alle wederwaardigheden en tegenspoed van het leven met geduld te verdragen.

Gij doorluchtige Vorstendommen, die over de naties en landen waakt, wij smeken u, ons lichaam en onze ziel te besturen en ons op de weg van de gerechtigheid te houden.

Gij onoverwinnelijke Krachten, verdedigt ons tegen de aanvallen van de boze vijand, die zonder ophouden rondsluipt, om ons ten val te brengen.

Gij hoogste Heerschappijen, bestuurt onze geest en ons hart en sterkt ons, opdat wij Gods wil mogen erkennen en trouw vervullen.

Gij opperste Tronen, op wie de Almachtige rust, verkrijgt voor ons de vrede met de naasten en met onszelf.

Gij stralende Cherubijnen, verdrijft de duisternis van onze zielen en maakt onze ogen helder door het licht van God, opdat wij de waarheden van het heil inzien.

Gij hoogste Serafijnen, voortdurend gloeiend van de vurigste liefde, ontvlamt onze zielen met het vuur van de Goddelijke liefde! Amen.