Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

gebed_tot_de_afzonderlijke_koren_van_de_h._engelen [2012/09/23 15:50] (huidige)
zrmariamechtild aangemaakt
Regel 1: Regel 1:
 +======Gebed tot de afzonderlijke koren van de H. Engelen======
 +**Heilige Engelen**, die gloeit van de vurigste ijver voor ons heil, bijzonder gij, onze Engelbewaarders, waakt over ons en beschermt ons altijd en overal!
 +
 +**Gij hoogverheven Aartsengelen**, gewaardig u, ons veilig te leiden door de vele gevaren, die ons van alle kanten omgeven.
 +
 +**Gij hemelse Machten**, hebt medelijden met onze zwakheden en verkrijgt voor ons van de Heer kracht en moed, om alle wederwaardigheden en tegenspoed van het leven met geduld te verdragen.
 +
 +**Gij doorluchtige Vorstendommen**, die over de naties en landen waakt, wij smeken u, ons lichaam en onze ziel te besturen en ons op de weg van de gerechtigheid te houden.
 +
 +**Gij onoverwinnelijke Krachten**, verdedigt ons tegen de aanvallen van de boze vijand, die zonder ophouden rondsluipt, om ons ten val te brengen.
 +
 +**Gij hoogste Heerschappijen**, bestuurt onze geest en ons hart en sterkt ons, opdat wij Gods wil mogen erkennen en trouw vervullen.
 +
 +**Gij opperste Tronen**, op wie de Almachtige rust, verkrijgt voor ons de vrede met de naasten en met onszelf.
 +
 +**Gij stralende Cherubijnen**, verdrijft de duisternis van onze zielen en maakt onze ogen helder door het licht van God, opdat wij de waarheden van het heil inzien.
 +
 +**Gij hoogste Serafijnen**, voortdurend gloeiend van de vurigste liefde, ontvlamt onze zielen met het vuur van de Goddelijke liefde! Amen.
 +
 +  * **[[Gebeden tot de H. Engelen|Terug]]**