Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

litanie_om_heilige_priesters [2015/07/25 08:35] (huidige)
zrmariamechtild aangemaakt
Regel 1: Regel 1:
 +======Litanie om heilige priesters======
 +V. Heer, ontferm u over ons.
 +A. Christus, ontferm u over ons.
 +V. Heer, ontferm u over ons.
 +
 +V. Christus aanhoor ons.
 +A. Christus, verhoor ons.
 +
 +V. God, hemelse Vader,
 +A. ontferm u over ons.
 +
 +V. God Zoon, Verlosser van de wereld,
 +A. ontferm u over ons.
 +
 +V. God, heilige Geest,
 +A. ontferm u over ons.
 +
 +V. Heilige Drievuldigheid, één God,
 +A. ontferm U over ons.
 +
 +Jezus, eeuwige Hogepriester, geef ons heilige priesters. Jezus, Die Uw apostelen met de Heilige Geest hebt gezalfd, geef ons heilige priesters.
 +
 +Jezus, Die Uw Offer hebt toevertrouwd aan de handen van de priesters, geef ons heilige priesters.
 +
 +Jezus, Die aan Uw priesters de verkondiging van Gods Woord hebt opgedragen, geef ons heilige priesters.
 +
 +Jezus, Die aan Uw priesters de macht hebt gegeven om de zonden te vergeven, geef ons heilige priesters.
 +
 +Jezus, Die hun macht gegeven hebt om te zegenen, geef ons heilige priesters.
 +
 +Jezus, Middelaar tussen God en mensen, geef ons heilige priesters.
 +
 +Jezus, opperste Herder van onze zielen, geef ons heilige priesters.
 +
 +Dat Gij aan de kerk vele en heilige priesters wilt schenken. Wij bidden U: verhoor ons.
 +
 +Dat de roeping tot het priesterschap in veel edelmoedige jonge mensen mag ontluiken. Wij bidden U: verhoor ons.
 +
 +Dat zij hun heilige roeping ongeschonden mogen bewaren. Wij bidden U: verhoor ons.
 +
 +Dat Uw gelovigen de roeping tot het priesterschap mogen eerbiedigen en bevorderen. Wij bidden U: verhoor ons.
 +
 +Dat onze priesters werkelijk het zout der aarde mogen zijn. Wij bidden U: verhoor ons.
 +
 +Dat zij door hun heilig leven het licht der wereld mogen zijn. Wij bidden U: verhoor ons.
 +
 +Dat zij gaarne om U en Uw gelovigen arm, miskend en lijdend willen zijn. Wij bidden U: verhoor ons.
 +
 +Dat zij een grote eerbied hebben voor Uw aanwezigheid in de Eucharistie. Wij bidden U: verhoor ons.
 +
 +Dat zij een grote liefde mogen hebben tot de heilige Maagd Maria. Wij bidden U: verhoor ons.
 +
 +Dat zij de sterkte van de martelaren, het licht van de belijders en de zuiverheid van de maagden mogen bezitten. Wij bidden U, verhoor ons.
 +
 +Dat zij het volk, dat aan hen is toevertrouwd, op de weg van het eeuwig heil mogen voeren. Wij bidden U: verhoor ons.
 +
 +Dat zij oprecht het geloof van Uw  Kerk verkondigen. Wij bidden U: verhoor ons.
 +
 +Dat Gij al Uw priesters moogt heiligen. Wij bidden U: verhoor ons.
 +
 +Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
 +Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons, Heer.
 +Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons.
 +
 +Jezus, geef aan uw Kerk heilige priesters, en Uw volk zal gered worden.
 +
 +Laat ons bidden:
 +
 +Jezus Christus, eeuwige Hogepriester, Die Zich eens tot redding van de wereld op het kruis geofferd hebt, wij smeken U: geef aan de wereld heilige priesters, ware herders voor onze ziel, bezield met oprechte liefde voor U en met grote ijver voor hun zending, opdat zij ons brengen tot U en tot het eeuwig leven.  Amen.
 +
 +**[[Gebeden|Terug]]**