Je bent hier: start

Kijk ook op ons Engelenblog:

Sint Jozef, een man van zwijgen en van deugd

“De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, ontvangen te hebben van de Heilige Geest.”1)

Wie is de Heilige Jozef? Wie is deze unieke man, die tot bruidegom van de H. Maagd Maria en tot Hoofd van de Heilige Familie werd uitgekozen? Deze vraag willen wij beantwoorden, doordat wij over de beproeving nadenken die de Goddelijke voorzienigheid hem bij het begin van het nieuwe Verbond oplegde.

Waarom heeft God eigenlijk zo’n beproeving van hem gevergd? Pater Daniel Jozef Lallement zegt daarover: “De door God toegewezen diensten worden slechts dan op de juiste wijze vervuld, als volkomen afstand wordt gedaan van de eigen persoon, van eigen bedoelingen en ze in volledige nederigheid en in zuivere gehoorzaamheid uit liefde worden aanvaard. Deze gezindheid moet des te dieper zijn, naarmate de belangrijkheid van de bediening die wordt toegekend.

Na de gezindheid van de Zoon van God, die toen Hij in de wereld kwam, meteen met zijn gehele menselijke natuur verklaarde: “Ja, Ik kom, om uw Wil te doen, o God,”2) na de gezindheid van de H. Maagd Maria, die de Engel, die haar de boodschap bracht, antwoordde: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord,”3) zou er geen heiliger gezindheid bestaan als die, welke God in Jozef wenste te vinden om het mysterie van de Menswording aan zijn zorg te kunnen toevertrouwen.”4) meer

GOD heeft zijn Engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken

Eens bad JEZUS: “Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad.” 5) Kort voor zijn lijden, was dit een van zijn laatste intenties. Wij weten dat de VADER Hem verhoorde. Daarom zegt de H. Paulus: “Maar GOD is getrouw: Hij zal niet toelaten dat gij boven uw krachten beproefd wordt. Met de beproeving bepaalt Hij al het einde, zodat gij ze kunt doorstaan.” 6)

GOD ziet meer dan wij. Wij zijn geschapen naar GODs beeld: deze grootte wil Hij ons niet wegnemen, die vooral daarin bestaat dat wij een vrije wil hebben. Hij wil dat wij in vrijheid voor Hem kiezen en Hem beminnen. meer

Wat u altijd al over de H. Engelen hebt willen weten

Tegenwoordig is er een grote belangstelling voor de Engelen. Maar tegelijkertijd is er ook veel verwarring wat betreft hun natuur en hun dienstwerk. Dit is omdat er aan de ene kant niet genoeg over de Engelen gesproken wordt bij de catechese en in preken en aan de andere kant zijn er veel ideeën over de Engelen in omloop gebracht vooral door de New Age beweging en de massa media – die in strijd zijn met het Katholieke geloof.

Wij ontvangen veel vragen over de Engelen over de post en bij de retraites en bezinningsdagen die wij in heel het land geven. (Het gaat hier over de USA) En daaruit merken wij dat de mensen heel graag meer over de Engelen willen weten. Daarom willen we hier de meest gestelde vragen behandelen. We hopen dat dit onze lezers zal helpen om hun kennis en hun liefde voor de H. Engelen te verdiepen en te versterken en hun machtige hulp meer te mogen ervaren.

Is het aantal Engelen groter geworden sinds hun schepping?

Door de heiligen en theologen van de Kerk wordt geloofd dat alle Engelen, die vandaag de dag bestaan, die in het verleden al bestonden, en die in de toekomst zullen bestaan, door God allemaal tegelijk aan het begin van de schepping geschapen zijn.

Met andere woorden, zoals Johannes van het Kruis het uitdrukt: „Het is het universele katholieke geloof dat na de strijd, waarin de verslagen engelen in duivels werden veranderd, het aantal Engelen hetzelfde is gebleven. Hun aantal was compleet vanaf die tijd tot nu”. 7)

Op basis van de openbaring leert de Kerk dat God het hele universum geschapen heeft aan het begin van de tijd. 8) Alleen de mens is als bekroning op de schepping achteraf tot bestaan gekomen. Uit deze leerstelling van ons geloof volgt, dat verdere schepping van Engelen net als verdere fysieke schepping in het universum is uitgesloten.

Waarom zouden wij voor priesters bidden?

priesterwijdingHet Werk van de Heilige Engelen is door God heel bijzonder gewild als hulp voor de priesters, om hen door gebed en offer te steunen en door de machtige bijstand van de Heilige Engelen voor hen af te roepen.

P. John Hardon, SJ geeft ons in zijn biografie over P. Gerald Fitzgerald, de stichter van de Dienaren van de H. Geest en de dienaressen van het Kostbaar Bloed, een duidelijke uitleg over de redenen waarom de gelovigen voor de priesters zouden moeten bidden. Het volgende zijn enkele uittreksels van zijn hoofdstuk over “Gebed voor priesters” in deze biografie.

“ De H. Lucas vertelt ons het verhaal van de vervolging van de jonge Kerk door Koning Herodes: “Jakobus, de broer van Johannes, liet hij met het zwaard ter dood brengen. Omdat hij bemerkte dat dit de Joden aangenaam was, liet hij ook nog Petrus gevangen nemen. Hij wierp hem in de gevangenis en liet hem bewaken door vier groepen soldaten, elk van vier man. Het was zijn bedoeling Petrus na het paasfeest voor het volk te leiden. Terwijl Petrus in de gevangenis zat, werd door de Kerk vurig voor hem tot God gebeden. 9) meer

Hoe kunnen we het beste bidden voor priesters?

Op onze Engelstalige website http://opusangelorum.org is een tekst te vinden, die hier goede adviezen geeft. In Amerika kunnen de mensen zich trouwens ook aanmelden om een priester geestelijk te „adopteren”.

Een vraag die meteen opkomt in de gedachten van velen is hoe men het beste voor de priesters kan bidden en voor hun heiliging? Het antwoord is niet een bepaald gebed of zelfs een bepaalde vorm van gebed, maar veelmeer: “bidt vaak voor priesters en draag verschillende goede werken op voor hun heiliging.” Hier volgen enkele suggesties die kunnen helpen om uw gebed werkzamer te maken. meer

"Uit het oog, uit het hart"

Engelbewaarder  is een bekend gezegde. Hoe waar is dit met betrekking tot onze Engelbewaarder. Wij vergeten hem gemakkelijk omdat we hem niet zien. Getuigenissen over de hulp van de Engelbewaarder helpen ons, om onze persoonlijke vriendschap met onze hemelse broeder op te bouwen en ons vertrouwen op hem te versterken.

Zulke verhalen laten ons zien hoeveel interesse de Engelen tonen in ons persoonlijk leven en dat zij vaker tastbaar ingrijpen om hun beschermelingen te helpen.

Als u ook een inspirerend getuigenis hebt over de ervaren hulp van uw Engelbewaarder, kunt u het graag sturen naar contact

“Welke skiër?”

De volgende gebeurtenis gaat over iemand, die reeds sinds jaren haar Engelbewaarder vereert en nu getuigt dat wij in sommige situaties de hulp van de Heilige Engelen niet of pas naderhand bemerken.

Eind januari 2011 was ik in Chamonix in Frankrijk om te skiën. Op een dag toen ik te midden van mijn groep achter de skileraar naar beneden reed, kwamen we op een zwarte piste, dus een bijzonder steile en moeilijke piste. meer

“Gaan we liever op de vlucht”

Het gebeurde in het jaar 2007 op de vooravond van de 2e februari, het feest Maria Lichtmis. Ik had juist in mijn huiskapel de rozenkrans gebeden, toen ik plotseling een luide knal hoorde, gevolgd door het lawaai van een gebroken ruit. Het lawaai kwam ongeveer uit onze huiskamer waar mijn vader verbleef. meer

1) Matteüs 1,18
2) Hebr. 10,5-7
3) Lukas 1,38
4) Vie et Saintete du Juste Joseph, Tequi, Paris, blz. 65
5) Johannes 17,15
6) 1 Kor 10,13
7) Johannes van het Kruis, Engelen en Demonen, pagina 14
8) vgl. CKK 327
9) Handelingen 12,2-5