1. “Adopteer” of bid voor een speciale priester of bisschop die u bijzonder zorgen baart

meer dan dat u hem graag mag. Want dit vraagt een groter offer van u en daarom leert dit ons om te groeien in de onzelfzuchtige liefde van Christus en het zal meer verdienstelijk en werkzaam zijn. Onze naastenliefde is als een ketting, en is zo sterk als de zwakste schakel. Als we werken aan onze “zwakke schakels” van de naastenliefde, zullen we zelf eraan groeien en meer bijdragen tot de opbouw van het Lichaam van Christus, de Kerk.

2.Bidt bijzonder voor de nieuw gewijde priesters.

Zij zijn als jonge plantjes in de tuin: teer en ze hebben bijzondere zorg nodig. Hun onderdompeling in het apostolaat, hun gebrek aan ervaring, geïsoleerdheid en soms hun ontgoocheling zijn bijzonder smartelijk aan het begin van hun priesterlijke dienst. Een recent gepubliceerde studie geeft aan dat een 10-15 procent van de Amerikaanse priesters hun priesterschap vaarwel zeggen binnen de eerste vijf jaar na hun wijding.

3.Offer een deel van uw lijden op

voor de priesters, zij het ziekte, moeilijkheden, slapeloze nachten, een komende operatie of andere ongemakken.

4.Bidt voor de zielen van de priesters in het vagevuur.

Vraag hen om hun voorspraak voor hun medepriesters op aarde. Het zou goed zijn om ten minste een volkomen aflaat per week voor hen te verkrijgen. In het algemeen, is het gebed voor de arme zielen in het vagevuur, die zichzelf niet kunnen helpen, een groot werk van barmhartigheid, waaraan een ander groot werk van barmhartigheid verbonden is: wanneer deze door ons gebed naar de hemel gaan, vergeten ze nooit om voor ons zondaars te blijven bidden. Omwille van hun dankbaarheid kunnen we hun gebeden doorsturen naar de priesters.

5. Offer tenminste één rozenhoedje

per dag op voor de priesters. Indien mogelijk dan bid het rozenhoedje in een kerk voor het tabernakel en samen met anderen.

6.Vast met voorzichtigheid en met de toestemming van een priester

of geestelijk leidsman voor de heiliging en de bekering van priesters, bijzonder voor hen die in doodzonde leven en in de greep van de duivel zijn. Want zoals Christus Zelf het ons heeft geleerd, er zijn soorten demonen die alleen uitgedreven kunnen worden door gebed en vasten. En Paus Johannes Paulus II heeft aangegeven dat de “eerste en meest effectieve wapens tegen de machten van het kwaad gebed en vasten zijn.”

7. Als u het Getijdengebed bidt,

offer het op als genoegdoening voor al die priesters die gestopt zijn met het bidden van hun Brevier. Als u niet weet hoe u het Getijdengebed moet bidden, denk er dan eens over na om dit misschien te gaan leren; het is het officiële gebed van Christus onze Hogepriester in en met de Kerk.

8.Bidt dagelijks de barmhartigheidrozenkrans

– of minstens iedere vrijdag - om 3.00 uur ’s middags, het uur van barmhartigheid, om onze Heer te vragen om barmhartigheid voor zijn priesters. De Heer openbaarde aan Zr. Faustina dat grote genaden verbonden zijn aan het bidden op dit tijdstip. “Smeek mijn barmhartigheid om drie uur af, vooral voor de zondaren. Verdiep jezelf al is het maar voor een kort ogenblik in mijn lijden, in het bijzonder in mijn verlatenheid op het ogenblik van de doodsstrijd. Dit is het uur van grote barmhartigheid voor de hele wereld. Op dit uur zal Ik niets weigeren aan een ziel die Mij op grond van mijn lijden een verzoek doet”. (Dagboek nr. 1320) Daarom is het goed om op deze tijd ook de korte maar krachtige aanroeping te bidden: “O bloed en water, dat uit het hart van Jezus stroomde als een bron van barmhartigheid voor ons, ik vertrouw op U”.

9.Bidt de Kruisweg,

tenminste een keer per week voor de priesters. Probeer om het om drie uur namiddag te doen, indien dit mogelijk is. Want Christus zei tegen Zr. Faustina: “Mijn dochter, doe je best om onder voorwaarde dat je bezigheden dat toelaten op dit uur de staties van de kruisweg te overdenken. Als je niet in staat bent om over de staties van de kruisweg te mediteren, ga dan tenminste een ogenblik de kapel binnen en aanbid in het heilig sacrament mijn hart dat vol barmhartigheid is. Als je niet in staat bent om even de kapel binnen te lopen, verzink dan al is het maar voor een zeer kort ogenblik op de plaats waar je bent, in gebed. (nr. 1572)

10.Bezoek een zieke

in het ziekenhuis of in een verzorgingshuis, als genoegdoening voor priesters die het hebben nagelaten om de zieken te troosten en hen de troost van de Sacramenten te brengen.

11.Houd een aanbiddingsuur

bij het tabernakel minstens een keer per week voor de priesters. Als je dit reeds doet, probeer er nog een te houden, of blijf nog een half uurtje langer. Of probeer ten minste nog eens een extra bezoekje te brengen aan een kerk of kapel.

12.Offer minstens een keer per week een H. Communie op

als genoegdoening voor het H. Hart van Jezus om de oneerbiedigheid van priesters goed te maken en als eerherstel voor de heiligschennende missen die door priesters in staat van doodzonde worden opgedragen.

Dit zijn slechts een paar gebeden en offers die men voor de priesters kan opdragen. Er zijn er nog veel meer. Maar wat belangrijk is om op dit moment te benadrukken is de dringende noodzaak voor ons allen om iets extra’s te doen, niet alleen voor de heiliging van de priesters, maar eveneens iets extra’s tot eerherstel voor de zonden van die priesters die de Heer hebben verzaakt.

Onze Heer heeft beloofd: “Wie u opneemt, neemt Mij op; …..en wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.” Moge de Heer u belonen met de genade dat u altijd een priester zult hebben die u dagelijks onze Heer in de H. Communie reikt en op het einde van dit leven het eeuwige geluk.

P. Basil ORC